بررسی زیرکونیم مولیبدات هیدراته (ZMH ) در HLLW و اثر آن بر سینتیک تبخیر HLLW

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی شریف
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای-گروه تبدیل شیمیایی و ساخت سوخت
چکیده
تشکیل جامدات در محلول‌های HLLW موجب مشکل انسداد در تجهیزات می شود. این جامدات در تجهیزات رسوب کرده، باعث گرفتگی لوله‌ها و کاهش انتقال حرارت می‌شود. نتایج نشان داد بیشترین مقدار رسوبات محلول HLLW، زیرکونیم و مولیبدن هستند که تشکیل زیرکونیوم مولیبدات هیدراته (ZMH) با فرمول ZrMo2O7(OH)2.2H2O می‌دهند. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر این رسوبات بر تبخیر پسماند شبیه‎سازی‌شده غیر پرتوزا طبق ترکیب درصد پسماند راکتور بوشهر است. اهمیت فرایند‌های تبخیر از آنجایی حائز اهمیت است که جهت تثبیت پسماند‌های HLLW در شیشه نیاز است در ابتدا فرایند کلسیناسیون عناصر انجام گیرد. در ابتدای فرایند کلسیناسیون، تبخیر پسماند مایع صورت می‌گیرد.
با توجه به اینکه نسبت این دو عنصر طبق ترکیب درصد پسماند راکتور بوشهر 5/1 است، جهت بررسی این اثر‌ نسبت‌ زیرکونیم به مولیبدن در نسبت‌های وزنی 0، 5/1 و 3 تغییر داده شد. نتایج نشان داد که رسوبات زیرکونیم و مولیبدن تاثیر ناچیزی بر روند تبخیر محلول شبیه‌سازی شده HLLW داشته‌اند.
کلیدواژه ها