تعیین شرایط بهینه تشکیل تنگش های چندگانه در دستگاه پلاسمای کانونی PF-10kJ و بررسی علت آن

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2سازمان انرژی اتمی ایران
3سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای،صندوق پستی14399-51113 ،تهران-ایران
چکیده
سازوکار رخداد تنگش پلاسمایی که منبع گسیل پرتوهای یونی، الکترونی، ایکس و نوترون از دستگاه پلاسمای کانونی هست، هنوز مورد بحث پژوهشگران این حوزه می‌باشد. یکی از پدیده‌های مشاهده شده در برخی دستگاه‌های پلاسمای کانونی، رخداد دو یا چندتنگش (تنگش چندگانه) با فاصله زمانی نسبتاًزیاد (بیشتر از یک چهارم دوره تناوب تخلیه) در یک طی یک تخلیه در دستگاه پلاسمای کانونی است. علت این رخداد و شرایط آن هنوز مورد بحث است. این پدیده در دستگاه پلاسمای کانونیPF-10kJ پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌ای مشاهده شده‌است. در این مقاله گزارشی از رخداد این پدیده و علت رویداد آن ارائه گردیده‌است. شرایط بهینه دستیابی به سه تنگش متوالی در این دستگاه با گاز کاری نئون در فشار 45/0 میلی بار و ولتاژ تخلیه kV8 بدست آمده ‌است و تحلیل رفتار دستگاه در تخلیه‌های مشابه این فرض که علت رویداد تنگش چندگانه به علت تشکیل غلاف جریان‌ ثانویه و ستون پلاسما جدید است، تقویت می‌کند.
کلیدواژه ها
موضوعات