شناسایی محصولات تخریب رنگ قرمز بازیک 46 پس از پردازش پلاسمای DBD با به کارگیری LC-MS

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران.
2پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
3پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
بعضی از آلاینده‌ها مانند رنگدانه‌ها نسبت به روش‌های متعارف تصفیه مقاوم هستند و در محیط باقی می‌مانند. روش‌های شیمیایی برای اکسیداسیون مواد آلی با استفاده از اکسنده‌هایی مانند ازن، نور UV یا ترکیبی از آن‌ها به‌کار می‌روند. اساس کار روش اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر آزادسازی رادیکال‌های آزاد مانند هیدروکسیل برای تجزیه مواد آلی قوی است. پلاسمای سرد، یکی از روش‌های اکسیداسیون پیشرفته است که برای تخریب ترکیبات آلی رنگ در آب پیشنهاد می‌شود. در این مطالعه، اثر پردازش پلاسمای تخلیه سد دی‌الکتریک (DBD) در تخریب رنگ قرمز بازیک 46 (BR46) روی پساب نساجی بررسی شده است. برای انجام آزمایش‌، یک لیتر محلول رنگ با غلظت اولیه ppm 50 با شار l/min ۳ در مدت زمان‌min 9۰ تحت پردازش پلاسما قرار گرفت. با استفاده از کروماتوگرافی مایع همراه با طیف‌سنجی جرمی (LC-MS) علاوه بر تایید حذف کامل رنگ از محلول، اطلاعات خوبی در مورد تشکیل واسطه‌های اکسیداسیون پیشرفته و محصولات تخریب به‌دست آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات