محاسبه طیف پس­زنی PKA و سطح مقطع آسیب جابجایی برای برهمکنش الاستیک نوترون با آهن

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1گروه آموزشی فیزیک/ دانشکده علوم/ دانشگاه اراک/ اراک/ ایران
2استاد دانشگاه ، دانشگاه اراک
چکیده
سطح مقطع آسیب جابجایی، کمیت بسیار مهمی در محاسبه آسیب ناشی از تابش نوترون در ماده است. در این مطالعه، سطح مقطع آسیب جابجایی در برهمکنش الاستیک نوترون با آهن، برای مدل‌های مختف جابجایی نظیرNRT، CB-dpa و arc-dpa محاسبه شده است. این محاسبات از فراخوانی داده‌های هسته‌ای در کتابخانه ENDF/B-VII.1، توسط زبان برنامه نویسی فرترن انجام شده است. نتایج حاصل از محاسبات تعداد اتم‌های پس‌زده اولیه (PKA) با نتایج کد محاسباتی CRaD مقایسه شده است که این نتایج کاملا با یکدیگر منطبق است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نسبت سطح مقطع آسیب حاصل از مدل arc-dpaبه مدل CB-dpa بین 8/0 تا 1 است. از آنجایی که محاسبات سطح مقطع آسیب برهمکنش الاستیک، با استفاده از دو مدل‌ دقیق‌تر CB-dpa ، arc-dpa انجام شده است، بنابراین، نتایج حاصل از این محاسبات، می‌تواند جایگزین مناسبی برای بخش الاستیک ماژول HEATR MT=445)) کد NJOY باشد که در آن از مدل قدیمی جابجایی ثانویه NRT استفاده شده است.
کلیدواژه ها