شبیه­سازی اپلیکاتور AccuBoostبا چشمه­ی HDR75Se برای براکی­تراپی سرطان پستان

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه مهندسی پرتوپزشکی، واحد علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
آکوبوست یک فناوری نوین براکی تراپی مجهز به سیستم پس بار گذار، از زیر مجموعه ی روش های درمانی APBI می باشد که مبتنی بر تصاویر و موقعیت یابی دوبعدی ماموگرافی به شکلی غیرتهاجمی عمل میکند. در این روش درمانی، پستان بوسیله ی پدال های فشرده سازی بی حرکت شده که این عمل به کاهش حجم هدف درمانی (PTV) و دز دریافتی پوست و بافت های نرمال پستان نیز کمک می کند. این فناوری برای درمان سرطان پستان اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دراین پژوهش برای نخستین بار چشمه ی HDR75Se را به عنوان جایگزین چشمه ی HDR192Ir در این فناوری معرفی شده و توزیع دز حاصل از چشمه ی 75Seو چشمه ی 192Irبا اکتیویته ی 10Ci دراپلیکاتور گرد با تضعیف کننده ی مخروطی توسط کد مونت کارلو نسخه MCNPX2.6 شبیه سازی گردید. محاسبات ‌دزیمتری نشان میدهد که 75Se در بستر تومور و اندام های در معرض خطر، کیفیت پلان درمانی مشابه ی با 192Ir ایجاد میکند، و میتواند جایگزینی مناسب برای 192Ir در تکنیک درمانی آکوبوست باشد
کلیدواژه ها