طراحی، شبیه سازی و ساخت منبع پلاسمایی ECR

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1عضو هیئت علمی
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران
3پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای
چکیده
در این کار، یک منبع پلاسمایی تشدید سیکلوترونی (ECR) با فرکانس 45/2 گیگا هرتز طراحی و ساخته شده است. برای ایجاد مکانیزم تشدید سیکلوترونی الکترون از دو آهنربای دائمی بلوکی که میدان مغناطیسی G 875 را تولید می‌کنند، استفاده شده است. جهت مشخصه یابی برخی از پارامترهای پلاسمای تشکیل شده از بیناب نمایی نشر نوری در حضور و بدون حضور میدان مغناطیسی کمک گرفته شده است. در ادامه با استفاده از مدل‌های فیزیکی مربوطه، دما و چگالی الکترونی پلاسما محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد میدان مغناطیسی اثر قابل توجه بر روی مشخصات پلاسما داشته است به طوری که با حضور میدان مغناطیسی، دمای الکترون‌ها از 0.6 الکترون ولت به 1.4 الکترون ولت و چگالی الکترونی از حدود 3-cm 1012 × 0.2 به 3-cm 1012 × 2.2 افزایش پیدا کرده است. علاوه بر آن این نتایج با نتایج شبیه سازی بدست آمده از نرم افزار کامسول همخوانی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات