تحلیل تجربی ارتعاشات ناشی از جریان محوری سیال حول میله سوخت مجازی تحت قید الاستیک

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در طول عمر میله‌های سوخت در رآکتورهای قدرت هسته‌ای سایش ناشی از ارتعاش میله‌ها در محل تماس با نگهدارنده‌ها موجب تخریب میله‌ها می‌گردد. مرور پژوهش‌های صورت گرفته‌ی در دسترس در زمینه تست‌های آزمایشگاهی ارتعاش ناشی از جریان سیال میله سوخت نشان داد که این آزماشات یا بر روی یک مجتمع سوخت یا تک میله سوخت بدون نگهدارنده‌های میانی انجام شده است. در این پژوهش تست‌های آزمایشگاهی اندازه‌گیری ارتعاشات ناشی از جریان سیال محوری تک میله سوخت مجازی مربوط به یک مجتمع سوخت خاص با در نظر گرفتن اثر نگهدارنده‌های میله به منظور دستیابی به یک مرجع مبنا جهت مقایسه با نتایج شبیه‌سازی عددی انجام گردید. به این منظور یک سامانه تست و اندازه‌گیری ارتعاشات ناشی از جریان سیال طراحی، ساخته و راه‌اندازی شده است. همچنین در این مطالعه از چند حسگر لیزری سنکرون شده برای اندازه‌گیری همزمان ارتعاش چند نقطه از میله و نیز از دو حسگر در هر مقطع برای اندازه‌گیری برآیند جابجایی میله در آن نقطه بهره گرفته شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که متوسط دامنه ارتعاش میله سوخت حدود 2 میکرومتر و فرکانس اصلی نوسان آن 121 هرتز است.
کلیدواژه ها