ارزیابی پخش اتمسفری مواد رادیواکتیو ناشی از حادثه شدید در استخر ذخیره سوخت واحد یک نیروگاه هسته ای بوشهر

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
ارزیابی ریسک ناشی حوادث شدید در استخر ذخیره سوخت مصرف شده نیروگاه های هسته ای قدرت و پخش اتمسفری مواد رادیواکتیو در محیط اطراف بعد از وقوع حادثه فوکوشیما با توجه به حجم بسیار بالای محصولات شکافت در استخر از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین در این مقاله پخش اتمسفری رادیونوکلئیدهای نشت کرده ناشی از حادثه فرضی از دست رفتن خنک کننده در استخر ذخیره واحد یک نیروگاه اتمی بوشهر توسط کد RASCAL مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور با فرض وقوع حادثه در انتهای سیکل چهارم نیروگاه، مجتمع های سوخت به نحو مناسب دسته بندی شده و پس از محاسبه ترم چشمه خروجی از دودکش نیروگاه، با اعمال داده های هواشناسی در کد به ارزیابی پخش جوی و محاسبه دز پیرامون نیروگاه پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که حداکثر دز بدلیل شرایط آب و هوایی در فصل تابستان مشاهده می شود و مقدار آن 0.375 rem می باشد.
کلیدواژه ها