اصول طراحی پوشش رادن و اثبات مدل نظری

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
کشورهای دارای صنایع نفت وگاز و استخراج و استحصال اورانیم، سالانه مقادیر معتنابهی پسماندهای حاوی مواد پرتوزا شامل رادیونوکلیدهای زنجیره اورانیم یا توریم و مواد پرتوزای طبیعی تولید می‌کنند که مهمترین اثرات پرتوی حوضچه‌های باطله اورانیوم و لندفیلهای این مواد در محیط زیست و انسان، رهایش رادن از آنها به محیط است. رادن هوا و محصولات واپاشی آن بصورت بالقوه مخاطرات پرتوی برای سلامت جامعه دارد. در نتیجه کاهش رادن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طراحی پوشش رادن یکی از موضوعات اساسی در مدیریت پسمانداری برای کاهش رهایش رادن به جو و جلوگیری از فرسایش خاک پسماندگاه‌ها است. در این پژوهش برای طراحی بهینه سد رادن، تایید معادلات نظری حاکم بر انتشار رادن از پسماندگاه و اعتبارسنجی روش بکار رفته برای اندازه‌گیری کوتاه مدت شار رادن خروجی از خاک، دستگاهی به منظور انجام آزمایش‌های اندازه‌گیری ضرایب پخش رادن و چگالی شار رادن خاک طراحی و ساخته شد. مقایسه نتایج نظری و عملی، نشان می‌دهد که مدل نظری و روش به‌کار گرفته شده برای اندازه‌گیری شار رادن از دقت کافی برخودار است و نتایج حاصل از سد رادن طراحی شده در این دستگاه قابل تعمیم به شرایط واقعی است.
کلیدواژه ها