تصحیح اثر پراکندگی چندگانه در تجزیه و تحلیل هیدروژن به روش پراکندگی پروتون – پروتون با استفاده از کد مونت-کارلو کورتئو

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
پراکندگی پروتون–پروتون یک روش توانمند برای بدست آوردن نمایه عمقی هیدروژن در فیلم‌های نازک است. اما همیشه تعیین غلظت هیدروژن درون نمونه مورد تجزیه و تحلیل با عدم قطعیت همراه است زیرا در نمونه‌های ضخیم، تجزیه و تحلیل هیدروژن به پراکندگی چندگانه بستگی دارد. حتی هنگامی که شرط همزمانی نیز برقرار باشد، پراکندگی چند‌گانه باعث تغییر در در زاویه پراکندگی ذراتی که به آشکارساز به می‌رسند می‌شود. برای تصحیح اثر پراکندگی چندگانه، تصحیح شمارش‌های هیدروژن باید با استفاده از نمونه استاندارد مشابه با نمونه مورد تجزیه و تحلیل انجام شود که دستیابی به نمونه استانداردی که مشابه نمونه مورد تجزیه و تحلیل باشد بسیار مشکل است. کد شبیه سازی مونت – کارلو کورتئو با شبیه‌سازی پراکندگی چندگانه، امکان تصحیح اثر پراکندگی درتجزیه و تحلیل هیدروژن را برای انواع نمونه‌ها فراهم می‌کند. در این مقاله، پس از اعتبار سنجی نتایج حاصل از شبیه‌سازی، روش تصحیح پراکندگی چندگانه بر روی یک نمونه کپتون ارائه شده است.
کلیدواژه ها