مقایسه دزیمتری پلاک چشمی COMS حاوی دو مدل چشمه براکی­تراپی 125I در درمان ملانومای چشمی با استفاده از کد شبیه­سازی مونت­کارلو GATE

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان، رشت
چکیده
یکی از شایع‌ترین تومورهای بدخیمی که روی چشم بزرگسالان تاثیر می‌گذارد، ملانومای یووآ می‌باشد. امروزه استفاده از روش براکی‌تراپی با استفاده از پلاک‌های چشمی حاوی چشمه‌های پرتوزا برای درمان این بدخیمی به طور چشمگیری گسترش پیدا کرده اسـت. در این پژوهش، اعتبارسنجی دقیق دو چشمه‌ پرتوزای ید-125 مدل‌ IrSeed-125 و IsoAID (مدل IAI-125A)، از طریق محاسبه تابع دز شعاعی و مقایسه با سایر پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به بررسی توزیع دُز ناشی از این چشمه‌ها درون پلاک چشمی با استفاده از کد مونت‌کارلو GATE پرداخته شد. در این مطالعه، پلاک mm 14، COMS که حاوی 13 دانه پرتوزا می‌باشد با استفاده از کد GATE شبیه‌سازی شد. همچنین یک فانتوم چشم وکسلی که شامل ریز ساختارهایی نظیر صلبیه، مشیمیه، شبکیه، قرنیه، جسم مژگانی، عدسی و اتاقک قدامی می‌باشد، مورداستفاده قرارگرفت. دز عمقی در راستای محور مرکزی پلاک و همچنین دز جذبی در هر یک از اندام‌های سازنده چشم محاسبه شد.
کلیدواژه ها