شبیه­سازی پلاسمای چشمه یونی رادیوفرکانسی القایی و طراحی مدار تطبیق امپدانس

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1عضو هیئت علمی پژوهشکده فیزیک و شتابگرهای ذرات، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
2پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در این مقاله مشخصات پلاسمایی چشمه یونی القایی (ICP) به صورت دو بعدی متقارن شبیه‌سازی شده است. این چشمه یونی القایی در شتابدهنده الکترواستاتیک 200 ES- موجود در آزمایشگاه پژوهشکده فیزیک و شتابگرهای ذرات مورد استفاده بهره‌برداری می‌گیرد. چگالی الکترونی، دمای الکترون و توان جذب شده با استفاده از نرم‌افزار کامسول شبیه‌سازی شد. بیشینه چگالی الکترونی و دمای الکترونی در فشار 1پاسکال و توان 200وات و فرکانس 56/13 مگاهرتز به ترتیب برابر با 1017×5 برمترمکعب و 5/4 الکترون ولت محاسبه گردید. این پارامترها در تعیین مشخصات باریکه بسیار تاثیرگذار می‌باشد و دمای الکترونی پایین ادمیتانس مناسبی ایجاد می‌کند. همچنین امپدانس پیچه‌ها در حضور پلاسما با استفاده از این نرم افزار محاسبه شد و مقداری برابر با z=0/4+17/09 j بدست آمد. از امپدانس بدست آمده مدار تطبیق امپدانسی که بین منبع موج و انتن قرار می‌گیرد طراحی گردید. این مدار تطبیق شامل دو خازن با ظرفیت‌های 40 و 12 پیکوفاراد می‌باشد.
کلیدواژه ها