طیف­سنجی یونولومینسانس نمونه­های کوارتز، آمیتیست و آمیترین به عنوان دزیمترهای طبیعی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
طیف سنجی لومینسانس انواع مختلف کانی های کوارتز به عنوان دزیمتر های طبیعی در دهه های اخیر بسیار مورد توجه بوده است. انواع مختلف کوارتز در عمر سنجی آثار باستانی و دزیمتری غیر فعال کاربرد دارند. کوارتز طبیعی به صورت چهار وجهی SiO4 ایده آل نیست و دارای نقص‌ های کریستالوگرافی بسیار زیادی است. ایجاد شدن این نواقص تابع دما و فشار مربوطه در طول فرآیند تبلور است که در نهایت منجر به تولید انواع مختلف کانی های کوارتز با رفتار لومینسانس متفاوت می شود. در این کار مطالعاتی طیف یونولومینسانس نمونه های کوارتز، آمیتیست و آمیترین، که ساختار بسیار مشابهی دارند، با استفاده از باریکه پروتون پر انرژی بدست آمده است. علی رغم شباهت هایی که در طیف یونولومینسانس این کانی ها، به ویژه آمیتیست و آمیترین مشاهده شده است، تفاوت های قابل توجهی نیز در آن ها وجود دارد که پاسخ دزیمتری متفاوت آن ها را توضیح می دهد.
کلیدواژه ها