ارزیابی دزیمتری چشمه­های 75Se و 192Ir در براکی­تراپی با آهنگ دز بالا ضایعات سرطانی بزرگ پوستی با استفاده از شبیه­سازی به روش مونت­کارلو

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه مهندسی پرتوپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
هدف از این تحقیق ارزیابی دزیمتری چشمه ها ی 75Se و 192Ir، در براکی تراپی با آهنگ دز بالا برای درمان ضایعات سرطانی بزرگ پوستی با استفاده از اپلیکاتور چند موقعیتی، والنسیا با میدان بزرگ با کولیماتور 5cm به روش مونت کارلو با استفاده از کد MCNPx2.6 بوده است. به این منظور، تمام پارامترهای دزیمتری در فانتوم آب، برای دو چشمه محاسبه شد. و جهت اطمینان از صحت شبیه سازی، نتایج 192Ir با داده های منتشر شده مقایسه شد. که توافق خوبی بین دو خروجی بر قرار بود. و 75Se دارای توزیع دز یک بعدی و دو بعدی ، ضریب فاکتور خروجی و تقارن نسبتاً مشابه ی با 192Ir بود. Flatness و نیم سایه به ترتیب %26 افزایش و %17 بهبود یافته است. و به دلیل انرژی متوسط کمتر 75Se، نشتی اپلیکاتور تقریبا به %0.5 رسید. و جهت ایجاد زمان درمان مشابه با 192Ir برای 75Se اکتیویته ی 20Ci پیشنهاد داده شد.
کلیدواژه ها