طراحی یک قلب بهینه برای گام جدید راکتور آب سنگین صفر قدرت اصفهان (HWZPR)

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1بخش مهندسی هسته ای، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
2پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، 141551339، تهران ـ ایران
چکیده
راکتور آب سنگین صفر قدرت اصفهان به گونه ای طراحی شده است که می تواند در 4 گام شبکه مختلف 73/12، 14/14، 18 و 20 سانتی‌متر کار کند. در اولین بهره برداری گام این راکتور 18 بوده است و چیدمان‌های مختلفی در این گام مورد بررسی قرار گرفته است. پس از آن گام راکتور به 20 سانتی متر تغییر داده شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. در حال حاضر تغییر گام راکتور به 14/14 سانتی متر و بهره برداری از راکتور در گام جدید انجام شده است. در این پژوهش با شبیه‌سازی قلب راکتور با کد احتمالاتی MCNPx و طراحی چیدمان‌های مختلف برای شبکه سوخت در قلب و کاهش ارتفاع و شعاع فعال قلب، محاسبات بحرانیت شامل محاسبه ارتفاع بحرانی آب سنگین و محاسبه ارزش راکتیویته آب سنگین با هدف یافتن مناسب ترین و ایمن ترین نوع شبکه با ارضای شرایط ایمنی موجود در SAR راکتور انجام شده است.
کلیدواژه ها