طراحی و ساخت مدار الکترونیکی برای شمارش نرخ ذرات عبوری از آشکارساز صفحه عایق

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
آشکارساز صفحه عایق، یک آشکارساز گازی است که می‌تواند برای ثبت عبور ذرات و برخی مشخصات آنها از قبیل مکان، زمان و اندازه‌گیری نرخ شمارش، مورد استفاده قرار گیرد. در اینجا مدار الکترونیکی مورد استفاده برای ثبت و اندازه‌گیری نرخ شمارش ذرات عبوری از نمونه‌های مختلف آشکارسازهای ساخته شده در آزمایشگاه دانشگاه صنعتی سهند، ارائه شده است. این مدار شامل قسمت‌های مختلفی از قبیل پیش‌تقویت‌کننده، تقویت‌کننده و ریزکنترل‌گر می‌شود. علامت خروجی از آشکارساز صفحه عایق، توسط این مدار تقویت شده و برای ذخیره‌سازی و تحلیل‌های بعدی، آماده می‌شود. مدار الکترونیکی معرفی شده دارای هزینه ساخت پایینی بوده و به راحتی می‌توان با ایجاد تغییر در ساختار آن، قابلیت‌های آن را شخصی‌سازی نمود. پس از ارزیابی اولیه، مدار ساخته شده با استفاده از یک آشکارساز صفحه عایق با ناحیه فعال cm2 10×10 و ضخامت mm 2 مورد آزمایش قرار گرفته و همچنین کارایی آن برای نرخ شمارش‌های تا مرتبه kHz 100 تایید شده است.
کلیدواژه ها
مراجع
<p>-1</p>