مطالعه ترازهای انرژی هسته ای در یک پتانسیل مرکزی برای 57,61,67,69 Cu

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده
نظریه ساختار هسته‌ ای در مورد برهمکنش بین پروتون‌ ها و نوترون‌ های درون هسته را مطالعه می‌ کند. خواص هسته‌ ای ایزوتوپ‌ های مس در دهه‌ های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است بررسی خواص‌ استاتیکی هسته‌ ها از پارامتر های مهم در فیزیک هسته‌ ای محسوب می‌ شود. در نتیجه برای ایزوتوپ‌ های پایدارمس این خواص مورد بررسی قرار گرفته است در حالی که برای ایزوتوپ‌ های ناپایدار برخی از خواص‌ استاتیکی ناشناخته هستند. هدف این مقاله محاسبه انرژی حالت‌ پایه و برانگیخته برخی از ایزوتوپ‌ های مس در یک سیستم دو ذره‌ ای است که برهمکنش بین اجزا را به صورت ترکیبی از پتانسیل کولنی و یوکاوا درنظرگرفته‌ایم. بنابراین، از معادله شرودینگر با پتانسیل هلمن اصلاح شده برای یافتن بهترین ضرایب پتانسیل استفاده کردیم. هدف نهایی مطالعه و بررسی نتایج نظری انرژی مس( ) و سپس مقایسه با نتایج تجربی و کارهای دیگر محققان است.
کلیدواژه ها