ارزیابی دز جذبی اندام های کودک پنج ساله در تصویربرداری SPECT با رادیوداروهای 99mTc-DMSA و 99mTc-DTPA با استفاده از فانتوم های وکسلی مرجع و کد GATE

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه فیزیک دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
چکیده
ارزیابی دز جذب شده در کودکان برای جلوگیری از آسیب‌های جبران ناپذیر بسیار ضروری است. به همین منظور، در این مطالعه دز جذبی اندام‌های کودک پنج‌ساله برای رادیوداروهای 99mTc-DMSA و 99mTc-DTPA (در عملکرد طبیعی و غیر طبیعی کلیه) ارزیابی شدند. از فانتوم‌های وکسلی مرجع (ICRP143) کودک پنج ساله (مذکر و مونث) و کد مونت کارلو GATE برای بررسی این موضوع استفاده شد.نتایج دزیمتری با مقادیر گزارش ICRP128 (فانتوم‌های ریاضی) مقایسه شدند. از میان 30 بافت یا اندام مورد مطالعه بالاترین دز جذبی را کلیه‌ها، غدد فوق کلیوی و لوزالمعده برای 99mTc-DMSA ، دیواره مثانه، رحم، پروستات، تخمدان‌ها وکلیه‌ها برای 99mTc-DTPA داشتند.نتایج نشان داد که بالاترین دز جذبی اندام‌ها در استفاده از رادیوداروی 99mTc-DMSA می‌باشد. مقایسه نتایج دز جذبی این مطالعه با مقادیر گزارش ICRP128 تفاوت قابل توجهی را در برخی از اندام‌ها نشان می‌دهند. استفاده از فانتوم‌های وکسلی مرجع کودکان می‌تواند تخمین بهتری از دز جذبی به دلیل ساختار دقیق آن ارائه دهد.
کلیدواژه ها