بررسی برازش منحنی پاسخ دزیمتر پرسپکس و تصحیح آن

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
عدم قطعیت دزیمتری از چالش های مطرح اندازه‌گیری دز جذبی توسط یک سیستم دزیمتری است. با توجه به اهمیت کنترل کیفی سامانه های پرتودهی و استفاده از دزیمتر پرسپکس در این زمینه، بررسی عدم قطعیت پاسخ این دزیمتر ضروری به نظر می رسد. برازش منحنی پاسخ به داده های اندازه گیری شده توسط یک دزیمتر یکی از منابع عدم قطعیت دزیمتری است. در نرم‌افزارهایی آماری که به صورت متداول برای برازش منحنی پاسخ دزیمترها استفاده می‌شوند، یک انحراف معیار ثابت به کل داده‌های اندازه‌گیری شده نسبت داده می‌شود. درحالیکه در واقع انحراف معیار هر دز متفاوت از انحراف معیار دز دیگر است. در این پژوهش، به منظور بررسی این مساله برنامه‌ای در محیط نرم-افزاری Matlab بر اساس روش حداقل مربعات نوشته شد. نتایج بدست آمده نشان داد ضرایب برازش منحنی پاسخ دزیمتر پرسپکس در حالتیکه تفاوت انحراف معیار در هر دز درنظر گرفته شود، به ترتیب حدود 6% و 38% تصحیح شدند.
کلیدواژه ها