بررسی وابستگی گیاه تاغ به منابع آبی مختلف با استفاده از آنالیز ایزوتوپ پایدار اکسیژن

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
عضو هیات علمی، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
بررسی وابستگی گیاه تاغ به منابع آبی مختلف با استفاده از آنالیز ایزوتوپ‌های پایدار آب: در این مطالعه برای ارزیابی میزان وابستگی گیاه تاغ (Haloxylon ammodendron) به منابع آبی در دسترس، ترکیب ایزوتوپی اکسیژن آب موجود در لایه‌ های مختلف خاک، آب زیرزمینی و آب موجود در گیاه تاغ در استان سمنان در فصل بهار (فصل مرطوب) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از سیستم Cryogenic Vacuum Distillation (CVD) ساخته شده در آزمایشگاه، آب موجود در آوندهای گیاهی و لایه‌ های مختلف خاک جهت اندازه گیری ترکیبات ایزوتوپی با روش اسپکترو متری جرمی ، استخراج شد. مقادیر δ18Oدر آب آوند چوبی گیاه تاغ بیان گر استفاده این گیاه از منابع آب زیر زمینی، به‌عنوان مهم‌ ترین منابع آبی در فصل مرطوب است. نتایج این تحقیق می‌ تواند کمک شایانی در پروژه‌ های احیای اراضی تخریب شده و نیز ایجاد و مدیریت جنگل‌ های دست کاشت تاغ در مناطق خشک باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات