بررسی پایداری، اثر آهنگ دز و تکرارپذیری پاسخ دزیمتر ژل فریک پلی وینیل الکل

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان، رشت
چکیده
نیاز به دزیمتری سه بعدی در کاربردهای رادیوتراپی، ضرورت بررسی دزیمترهای ژل فریک برای رسیدن به پایداری و تکرار پذیری بهتر را مطرح می کند. در این پژوهش، آماده‌سازی دزیمتر ژل فریک پلی وینیل الکل بر پایه محلول سولفات فروس آمونیم و ژل پلی وینیل الکل انجام شد. پس از پرتودهی دزیمترها در یک سیستم گاماسل تا دز۶۰ گری، پاسخ دزیمتر با استفاده از طیف سنج نوری تحلیل شد. سپس ویژگیهای دزیمتر شامل پایداری، تکرارپذیری و اثر آهنگ دز بر پاسخ بررسی شدند. نتایج نشان داد که دزیمترهای ژل فریک پلی وینیل الکل تهیه شده تا هفت روز پس از پرتودهی از پایداری خوبی برخوردار هستند. ضریب تغییرات دزیمترها در محدوده‌ 89/0 تا 25/1 درصد محاسبه شد. دزیمترهای تهیه شده تکرار پذیری خوبی دارند. دقت پاسخ دزیمتر با افزایش دز زیاد می شود. همچنین بررسی پاسخ دزیمتر در دو آهنگ دز متفاوت نشان داد که پاسخ دزیمترهای تهیه شده از آهنگ دز مستقل است.
کلیدواژه ها