تولید کپسول اوره نشاندارسازی شده با کربن-14 جهت تشخیص هلیکوباکتر پیلوری

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1شرکت پارس ایزوتوپ
2کارمند
3مدیریت تولید رادیوداروهای راکتور، شرکت پارس ایزوتوپ، تهران- ایران
چکیده
هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایع‌ترین باکتری‌هایی است که عامل اصلی بیماری‌هایی مانند زخم معده و انواع سرطان‌های گوارشی است. روش‌های مختلفی جهت تشخیص این باکتری وجود دارد اما یکی از روش‌های نوین و موثر در تشخیص آن استفاده از رادیوداروی کپسول اوره نشاندارسازی شده با کربن-14 است. این کپسول با اکتیویته 1 میکروکوری و به صورت تک دز مصرف می‌شود. پس از ورود به معده و در صورت وجود این باکتری، کربن-14 اوره به دو ترکیب کربن-14 دی اکسید و آمونیاک تبدیل می‌گردد. کربن-14 دی اکسید تولید شده از طریق جریان خون وارد ریه‌ شده و از طریق بازدم از بدن فرد خارج می‌گردد. با جمع‌آوری هوای خارج شده در یک بالن و شمارش آن وجود یا عدم وجود باکتری مشخص خواهد شد. خلوص رادیوشیمیایی این رادیودارو طبق استاندارد USP باید بیش از 90 درصد باشد که براساس آزمایشات انجام شده خلوص رادیوشیمیایی این رادیودارو به طور میانگین 97 درصد بوده است.
کلیدواژه ها