بررسی اثر حذف درزهای محل حفاظ های نصب شده سامانه های آنالیز نوترون راکتورهای تحقیقاتی بر کاهش نشت دز نوترون و گاما

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در ساختار راکتورهای تحقیقاتی تعداد زیادی کانالهای شعاعی طراحی می شود که می تواند نوترونهای تولید شده در قلب راکتور بواسطه فرایند شکافت را به محل هال راکتور هدایت کند. این نوترون ها می توانند برای آنالیز مواد به عنوان مثال در پراش سنجی نوترون تکفام شده توسط کریستال تکفام کننده قرار گرفته در مسیر باریکه مورد استفاده قرار گیرند. در محل دهانه خروجی کانال شعاعی برای نصب این سامانه ها لازم است حفاظ سازی نوترون و گاما به خوبی انجام گردد به گونه ای که نوترون و گاما تنها از مسیر کلیماتور دوم سامانه خارج شده و نشتی آنها از سایر نقاط اطراف حفاظ حداقل باشد. محاسبات انجام شده در این کار توسط کد MCNPX نشان داد وجود یک دیواره در دهانه خروجی کانال که بتواند حفاظ سامانه را در خود دربر گیرد می تواند تاثیر بسزایی در کاهش دز اطراف حفاظ سامانه داشته باشد. در صورت وجود فاصله بین حفاظ و دیواره ساختمان استخر، دز نوترون و گاما به می تواند از حدود 30% تا حتی 3 برابر بسته به مقدار فاصله تغییر کند.
کلیدواژه ها