بررسی خواص محافظت از پرتوی شیشه های تلوریوم تقویت شده با ذرات نانو تنگستن به کمک کد MCNP

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان، رشت
2گروه فیزیک دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان
چکیده
استفاده از حفاظ های تابشی یکی از مهمترین ابزار در مواجه و محافظت در برابر تابش های پرتوی است. به واسطه اهمیت امر، ارزیابی حفاظ های تابشی همواره مورد توجه است و اخیرا بهره گیری از حفاظ هایی حاوی نانوذرات به واسطه کارایی آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه، شبیه سازی قابلیت تضعیف پرتوهای یونساز در محدوده ی تشخیصی توسط سیستم های شیشه ای TeO2 حاوی در صد جرمی های مختلف %45-%10 میکرو و نانو ذرات اکسید تنگستن (WO3) مورد ارزیابی قرار گرفته است. اثر نانوذرات اکسید تنگستن (WO3) بر ضرایب تضعیف جرمی (µm) و تاثیر لایه نیم مقدار (HVL) نمونه شیشه با استفاده از MCNPX (نسخه 2.6.0) در انرژی های مختلف keV 60-300 تعیین گردیده و نتایج حاصل از ضریب تضعیف جرمی با داده های کتابخانه ی XCOM مقایسه شده اند. نتایج بدست آمده حاکی از بهبود خواص حفاظتی شیشه تلوریوم حاوی ذرات WO3 تحت افزودن نانوذرات با ابعاد و غلظت های متفاوت است.
کلیدواژه ها