بررسی مونت کارلویی تعیین مکان بهینه در افزایش بهره وری آلایش سیلیکونی به روش پرتودهی نوترونی در راکتور تحقیقاتی تهران

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1دانشکده مهندسی هسته ای
2سازمان انرژی اتمی
3پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
آلایش سیلیکون به روش پرتودهی نوترون یا NTD به‌طور گسترده در حوزه‌های مختلف مانند سلول‌های خورشیدی، خودروهای هیبریدی و ... مورداستفاده قرار می‌گیرد. فرآیند آلایش سیلیکون می‌تواند درآمد تجاری مستقیم را برای راکتورهای هسته‌ای فراهم کند. فرآیند آلایش سیلیکون، به روش‌های مختلفی از جمله روش چکرالسکی و منطقه شناور انجام می‌شود، اما برای توزیع همگن ناخالصی، از راکتورهای تحقیقاتی برای آلایش سیلیکون استفاده می‌شود. این فرآیند در تعدادی از راکتورهای تحقیقاتی جهان انجام می‌شود در این مقاله، پارامترهای آلایش سیلیکون در درون ستون حرارتی تحقیقاتی تهران با از کدهای هسته‌ای MCNPX و ORIGEN بررسی‌شده‌است. نتایج حاصل این کار تعیین مکان بهینه دارای بیشترین بهره وری فرایند آلایش سیلیکونی در راکتور تحقیقاتی تهران می‌باشد. نتایج حاصل این کار تعیین مکان بهینه دارای بیشترین بهره وری فرایند آلایش سیلیکونی در راکتور تحقیقاتی تهران می‌باشد. نتایج حاصل این کار تعیین مکان بهینه دارای بیشترین بهره وری فرایند آلایش سیلیکونی در راکتور تحقیقاتی تهران می‌باشد.
کلیدواژه ها