طراحی مفهومی سیستم تشخیص الگوی انباشت و اندازه­گیری ضخامت رسوب لوله­های قطور جریان هیدروکربن

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
پیش‌بینی الگوی انباشت رسوب و اندازه گیری ضخامتتضمین جریان همزمان با نیاز روز افزون به برداشت نفت و گاز از مخازن، یکی از چالش های بزرگ است و در این بین انباشت رسوب درون خطوط لوله به عنوان مشکلی بزرگ وجود دارد. از آنجایی که تجمع این رسوبات در مدت زمانی کوتاه صورت می‌گیرد نیاز به کنترل و پیش‌بینی آن درون خطوط لوله در کمترین زمان ممکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای پیش‌بینی الگوی انباشت رسوب و اندازه گیری ضخامت آن از روش های مختلفی استفاده می‌شود که روش گامای عبوری یک روش غیرمخرب برای این کار است. رویکرد لازم در بکارگیری این تکنیک، چینش بهینه آشکارساز و چشمه حول لوله است بگونه ای که در مدت زمانی کوتاه با بیشینه دقت ممکن بتوان فرایند اندازه گیری را انجام داد. ملاحظات هزینه ای، قابلیت بکارگیری میتر در موقعیت های مختلف روی سکو و زیر دریا، و کاهش دز جذبی اپراتور به کمینه قابل حصول از دیگر پارامترهای مهم است که بواسطه چینش بهینه چشمه-آشکارساز پیرامون لوله قابل دستیابی است. در این مطالعه با استفاده از ابزار تحلیل هندسی نشان داده شد که چینشی بادبزنی از آشکارسازها با فاصله مشخص حول لوله می تواند منجر به اندازه گیری مطلوب رژیم انباشت و ضخامت رسوب گردد.
کلیدواژه ها