ارزیابی اثر غلظت نانوذرات بیسموت و طلا در افزایش دز جذبی در پروتون تراپی تومور مغزی با استفاده از شبیه سازی به روش مونت کارلو

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
دانشگاه علوم و تحقیقات- تهران- ایران
چکیده
در حال حاضر پروتون تراپی در حضور نانوذرات مختلف به دلیل افزایش دز تومور مورد توجه قرار گرفته است. در این روش ابتدا نانوذرات با عدد اتمی بالا مانند طلا و بیسموت در سلول های تومور متمرکز می گردد. سپس ناحیه تومور تحت تابش پرتو پروتونی قرار می‌گیرد. برهمکش پروتون با نانوذرات انباشته شده در ناحیه تومور سبب افزایش دز نسبت به پروتون تراپی معمولی می شود. در این تحقیق به کمک کد مونت کارلو MCNPX2.6 فانتوم سر اسنایدر شبیه سازی شده و سپس به تعیین موقعیت پیک براگ در انرژی 123 تا 132 مگا الکترون ولت پرداخت شد. در نهایت دز بافت سالم مغز و دز تومور برای پروتون تراپی با نانوذرات طلا و Bi2O3 به طور جداگانه در غلظت های مختلف 10، 40، 70 و 100 میلی گرم بر گرم تومور در قطر 30 نانومتر برای هر دو نانوذره محاسبه گردید. بیشترین میزان افزایش دز در تومور و کمترین میزان افزایش دز در بافت سالم مغز برای پروتون تراپی با نانوذرات مربوط به Bi2O3 و سپس طلا در غلظت 100 میلی گرم بر گرم تومور می باشد. پروتون تراپی با نانوذرات طلا و Bi2O3 به ترتیب باعث 0.88 و 1.15 درصد افزایش دز در تومور شده اند.
کلیدواژه ها