بررسی تأثیر انرژی پرتوهای گاما بر پاسخ آشکارسازهای سوسوزن میله ای در یک سیستم مقطع نگاری صنعتی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 3486 – 11365، تهران، ایران
2پژوهشکده کاربرد پرتوها، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران
چکیده
در این مقاله تاثیر انرژی پرتوهای گاما بر روی تصویر خروجی از یک سیستم مقطع نگاری مبتنی بر آشکارساز سوسوزن میله‌ای مورد بررسی خواهد گرفت. بدین منظور یک آشکارساز سوسوزن میله ای بلند NaI(Tl) با استفاده از کد GEANT4 شبیه‌سازی شد و مشخصات اساسی آن با داده های تجربی مقایسه شد. همچنین پاسخ آشکارساز هم برای چشمه های 137Cs و 60Co شبیه سازی شد. نهایتا، آشکارساز میله‌ای در یک سیستم مقطع‌نگاری مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بازسازی تصاویر با استفاده از الگوریتم‌های تکرارشونده آماری نتایج بهتری ارائه می‌دهد. همچنین نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان داد که تصاویر بازسازی شده برای حالتی که چشمه 60Co باشد در مقایسه با حالتی که چشمه 137Cs باشد، دارای کیفیت بهتری از نظر رزولوشن و کنتراست خواهند داشت زیرا پرتوهای گامای ساطع شده از چشمه 60Co انرژی بیشتری در آشکارساز برجای گذاشته و به طبع آن فوتون های نوری بیشتری تولید می‌کنند. RMSE برای تصاویر بدست آمده برای چشمه‌های 60Co و 137Cs به ترتیب برابر 0361/0 و 0495/0 محاسبه شد.
کلیدواژه ها