تحقیق و بررسی تأثیر گروه بندی نوترون تأخیری بر حل عددی معادلات دینامیک قلب راکتور هسته ای و مقایسه آن با نتایج تجربی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
نوترون‌‌های تاخیری بخش کوچکی از نوترون‌های تولید شده در قلب راکتور را تشکیل می دهند، اما به دلیل اثر آنها بر میانگین طول عمر نوترون‌ها، اثر قابل توجهی بر روی پریود راکتور دارند. به طور کلی پارامتر‌های مربوط به نوترون‌های تاخیری در راکتورهای آب سبک به 6 گروه و در راکتور‌های آب سنگین به 15 گروه تقسیم می شوند که 9 گروه مربوط به فوتونوترون‌های تاخیری است. در پژوهش حاضر از روش رانگ‌کوتا مرتبه چهارم برای حل معادلات سنتیکی راکتور در حضور راکتیویته خطی در6 گروه، 8 گروه و بدون گروه-بندی در محیط نرم‌افزار متلب استفاده شده است. مقایسه نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که چگالی نوترون‌های تاخیری در بازه زمانی 0 تا 1 ثانیه برای گروه‌های مختلف نوترون‌های تاخیری مطابقت خوبی با نتایج تجربی دارد. ایده‌ی گروه‌بندی‌های مختلف از پارامترهای نوترون تاخیری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در متن مقاله به تفصیل توضیح داده شده است.
کلیدواژه ها