اثر تابش های پرانرژی بر روی خواص فیزیکی و اپتیکی نانوذرات اکسید روی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
نانوذرات اکسیدروی یک ماده نیم رسانا با گاف انرژی وسیعی است که به دلیل داشتن ویژگی های منحصربه فرد، کاربردهای فراوانی در زمینه های سلول های خورشیدی، ساخت سنسورها و الکترودها، ساخت آشکارسازهای نوری وکاربردهای پزشکی دارد ولی خواص فیزیکی این ذرات هنگامی که تحت تاثیر تابش های محیطی قرار می گیرند تغییر می کنند. در این پژوهش اثر تابش های یونیزان بر روی خواص فیزیکی و اپتیکی این نانوذرات بررسی شده است. نتایج حاصل از XRD نشان داد که تابش باعث کاهش اندازه متوسط ذرات می شود. تصاویر حاصل ازSEM نشان داد که تابش، تاثیری بر روی مرفولوژی نانوذرات ندارد و همچنین نتایج طیف سنجی UV-Vis نشان داد که با قرار دادن نانوذرات تحت تابش، گاف انرژی کاهش می یابد.

Zinc oxide nanoparticles are extremely efficient semiconductor. Due to its unique features, it has many applications in the fields of solar cells, making sensors and electrodes, making optical detectors and medical applications. But the physical properties of these particles change when they are affected by environmental radiation. In this research, the effect of ionizing radiation on the physical and optical properties of these nanoparticles has been investigated. The results of XRD showed that radiation reduces the average size of particles. The images obtained from SEM showed that radiation has no effect on the morphology of nanoparticles, and the results of UV-Vis spectroscopy showed that by placing nanoparticles under radiation, the energy gap is reduced.
کلیدواژه ها