استخراج و بازیافت اورانیم به روش استخراج حلالی با استفاده از سیانکس 272 به عنوان استخراج­کننده از پساب صنعتی قلیایی حاوی مقادیر بالای فلوراید

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
هدف از این کار تحقیقاتی بهینه‌سازی پارامترهای موثر بر استخراج و بازیافت اورانیم از پساب شبیه‌سازی شده حاوی یونهای فلوراید، آمونیم، نیترات، فسفات و سدیم می‌باشد. بدین منظور از حلال کروزن حاوی 2 درصد وزنی حجمی سیانکس 272 به عنوان استخراج کننده استفاده گردید. اورانیم استخراج شده به داخل حلال آلی با استفاده از محلول 4 درصد وزنی حجمی کربنات آمونیم استخراج برگشتی می‌گردد. به منظور بررسی اثر تغییرات همزمان پارامترها در بهینه‌سازی مرحله استخراج حلالی و بدست آوردن مدل ریاضی تاثیرگذاری پارامترها از روش طراحی آزمایش از نوع مرکب مرکزی در وجه به کاربرده شده است. بالاترین کارایی استخراج اورانیم از محلول پساب در شرایط ذیل بدست می‌آید: کروزن به عنوان حلال آلی حاوی 2 درصد سانکس 272 با نسبت 1 به 1 به فاز آبی با pH برابر با 8. به منظور بهینه‌سازی پارامترهای موثر در مرحله استخراج برگشتی از روش یک متغیر در یک زمان استفاده گردید. ماکزیمم استخراج برگشتی اورانیم از حلال آلی به داخل محلول 4 درصد وزنی حجمی کربنات آمونیم با نسبت 1 به 1 انجام شد. انتخاب‌پذیری استخراج اورانیم در حضور کاتیون‌ها و آنیون‌های مختلف بررسی گردید.
کلیدواژه ها