رفتار ایزوتوپ های اورانیوم در آنالوگ طبیعی تیتانیوم-تانتالوم-نیوبیم به عنوان ماتریکس اکتینیدها در دمای 400 ºC

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
دانشگاه
چکیده
با بررسی رفتار ایزوتوپ‌های U 238 و 234U در کانی‌های متامیکت اطلاعات سودمندی برای پیش بینی وضعیت اشکال جامد HLW (پسماند های رادیواکتیو سطح بالا) و رفتار اکتینید های حاصل در مراحل انتهایی چرخه سوخت هسته ای در شرایط دفع زمین‌شناسی به دست می آید. در این کار پژوهشی رفتار ایزوتوپ های اورانیوم در کانسنگ رادیواکتیو تیتانیوم-تانتالوم-نیوبیوم با کد آزمایشگاهی wk-8 به عنوان آنالوگ طبیعی اکتینیدها در دمای اتاق و ℃400 مورد مطالعه قرار گرفت. آنالیزهای رادیوشیمی و آلفا اسپکتروسکوپی نشان داد که تعادل سکولار در نمونه نقض شده، و 93 درصد ایزوتوپ های اورانیوم در طول تاریخ زمین شناسی کانسنگ به اتم های شش ظرفیتی اکسید شده اند. نسبت اکتیویته برابر به دست آمده بین ایزوتوپ های اورانیوم در بخش های (U(IV و (U(VI در دمای اتاق، با حرارت دادن کانسنگ در دمای ℃400 تغییر یافت و در بخش چهار ظرفیتی اورانیوم افزایش پیدا کرد. و همچنین مقدار اورانیوم چهار ظرفیتی از 7 درصد به 55 درصد تغییر کرد.
کلیدواژه ها