حذف آهن از کیک فیلتر گرم روی با استفاده از روش جدایش مغناطیسی به منظور استحصال کبالت موردنیاز در تهیه کبالت 60

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
به منظور تهیه کبالت 60، که یک رادیوایزوتوپ پر کاربرد در پزشکی و صنعت است، کبالت با خلوص بسیار بالا (بالای 99/99 درصد) مورد تابش نوترونی قرار می‌گیرد تا کبالت 59 به کبالت 60 تبدیل شود. کبالت را عموما از منابع ثانوی نظیر کیک فیلتر گرم روی تهیه می‌کنند. کیک روی، حاوی آهن می‌باشند که در حین فرآیند فروشویی وارد محلول فروشویی شده و کار استخراج حلالی کبالت را با مشکل مواجه می‌کند. در این تحقیق، با استفاده از روش‌ جدایش مغناطیسی، میزان آهن موجود در محلول فروشویی حاوی کبالت، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. با این روش، بدون کاهش غلظت کبالت در محلول فروشویی، غلظت آهن از mg/L1730 به mg/L211 تقلیل یافته است. به منظور تهیه کبالت 60، که یک رادیوایزوتوپ پر کاربرد در پزشکی و صنعت است، کبالت با خلوص بسیار بالا (بالای 99/99 درصد) مورد تابش نوترونی قرار می‌گیرد تا کبالت 59 به کبالت 60 تبدیل شود. کبالت را عموما از منابع ثانوی نظیر کیک فیلتر گرم روی تهیه می‌کنند. کیک روی، حاوی آهن می‌باشند که در حین فرآیند فروشویی وارد محلول فروشویی شده و کار استخراج حلالی کبالت را با مشکل مواجه می‌کند. در این تحقیق، با استفاده از روش‌ جدایش مغناطیسی، میزان آهن موجود در محلول فروشویی حاوی کبالت، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. با این روش، بدون کاهش غلظت کبالت در محلول فروشویی، غلظت آهن از mg/L1730 به mg/L211 تقلیل یافته است.
کلیدواژه ها