مقایسه رفتار میدان­ها و توان جذبی در پلاسمای هلیکونی و پلاسمای جفت شده­ی القایی با استفاده از شبیه­سازی­های عددی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
منابع هلیکونی و منابع جفت شده‌ی القایی به دلیل عدم تماس مستقیم پلاسما با الکترودها و همچنین تولید پلاسمای گرمایی چگالی بالا، از مهمترین منابع مورد توجه پلاسمایی هستند. بخصوص، جفت شدگی توان در منابع پلاسمای هلیکونی از اهمیت خاصی جهت تولید پلاسمای با چگالی بالا برخوردار است. یافتن محدوده‌ی بهینه‌ی پارامترهای مؤثر بر جذب توان مانند میدان مغناطیسی و چگالی پلاسما یکی از مسائل کلیدی در طراحی و ساخت منابع پلاسمای هلیکونی است. در این مقاله ابتدا با بهره‌گیری از مدل گلوبال و کد BOLSIG+ دمای پلاسمای استوانه‌ای با ابعاد مد نظر را محاسبه می‌کنیم، سپس از کد HELIC جهت یافتن مقادیر بهینه‌ی میدان مغناطیسی و چگالی جهت دستیابی به حداکثر‌ جذب توان RF استفاده می‌نماییم. همچنین با استفاده از کد HELICمیدانهای الکتریکی و مغناطیسی در منبع پلاسمای جفت شده‌ی القایی بدون حضور میدان و منبع هلیکونی در حضور میدان مغناطیسی را با هم مقایسه می‌نماییم. علاوه بر این، تغییر اساسی الگوی میدانها از القایی به هلیکونی، افزایش توان جذبی در مد هلیکونی و همچنین گذار مد H-W از موارد مشاهده شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات