اثربخشی مستقیم و غیرمستقیم پلاسمای سرد فشار اتمسفری روی بهبود زخم در مدل حیوانی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران
2شرکت توسعه فناوری پلاسما
چکیده
در این مطالعه، دو روش فناوری پلاسمای سرد فشار اتمسفری (مستقیم) و آب فعال شده با پلاسمای سرد (غیرمستقیم) برای درمان زخم مدل حیوانی استفاده شد. برای شناسایی گونه‌های تشکیل شده در پلاسمای سرد فشار اتمسفری، طیف‌سنجی نشر نوری انجام شد. آب فعال شده با پلاسما در دو بازه زمانی متفاوت دو و چهار دقیقه روی دو میلی‌لیتر آب مقطر تهیه و غلظت نیتریت، محتوای پراکسید هیدروژن و مقدار pH اندازه‌گیری گردید. نتایج، افزایش غلظت نیتریت و محتوای پراکسید هیدروژن و کاهش مقدار pH را با افزایش زمان تیمار نشان داد. تغییرات ظاهری و اندازه زخم همه گروه‌ها ثبت و با یکدیگر مقایسه شد. در این مطالعه افزایش سرعت بهبود زخم برای تیمار مستقیم و غیرمستقیم در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. علاوه بر این در روش مستقیم میانگین بار میکروبی زخم‌ها تا 38 برابر و در روش غیرمستقیم بیش از نُه برابر نسبت به گروه کنترل کاهش یافت.
کلیدواژه ها
موضوعات