بررسی اثر پرتوگاما بر خواص اپتیکی نانو ذرات نیکل فریت

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
پژوهشکده کاربرد پرتوها - پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
از مهم‌ترین اکسیدهای مغناطیسی، فریت‌های اسپینل از جمله نیکل فریت می‌باشد که به دلیل خواص مغناطیسی، الکتریکی و نوری جالب مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این کار، تاثیر تابش گاما با دُز 40 کیلو‌‌گری بر خواص اپتیکی (از جمله طیف جذب، گاف نواری و فوتولومینسانس) نانو ذرات نیکل فریت تهیه شده به روش هم‌رسوبی مورد بررسی قرار گرفته است. ریخت‌شناسی و بررسی خواص اپتیکی این نانوذرات، به ترتیب، از طریق میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) و طیف سنجی جذبی مرئی- فرابنفش (UV-Vis) انجام گرفته است. ذرات نانومتری تقریباً کروی با توزیع اندازه یکنواخت مشاهده گردید. طبق نتایج حاصل مشاهده گردید که اندازه ذره در نمونه‌های تابش داده شده کاهش یافته و گاف انرژی افزایش می‌یابد. به طوری که گاف انرژی قبل از تابش برابر با 05/2 و بعد از تابش گاما برابر با 92/3 الکترون ولت می باشد. شایان ذکر است که دُز تابشی 40 کیلوگری بر اندازه ذره و مکانیسم تولید الکترون- حفره نیکل فریت تاثیر گذاشته‌ است.
کلیدواژه ها