بررسی اثر پرتودهی الکترون بر روی محلول پلیمری حاوی رنگ دی متیل یلو

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
مجتمع پرتوفرآیند یزد- شرکت توسعه کاربرد پرتوها- سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده
تغییر در خواص نوری محلول حاوی رنگ دی متیل یلو و پلی وینیل الکل در اثر پرتودهی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تغییر رنگ برای استفاده بعنوان دزیمتر مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه محلول‌ها در دزهای مختلف از 0 تا kGy 30 تحت تابش پرتو الکترون قرار گرفتند. تغییر رنگ از زرد به قرمز برای محلول حاوی دی متیل یلو بعد از پرتودهی با باریکه الکترون مشاهده گردید و تغییرات رنگ به صورت بصری تائید گردید. همچنین تغییرات باند جذبی به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر UV-vis افزایش در جذب را با افزایش دز جذبی نشان داد. نتایج این مطالعه نشان داد این محلول می‌تواند بعنوان دزیمتر مورد استفاده قرار گیرد.
‌The change in optical properties on exposure to radiation has been studied for polyvinyl alcohol and di-methyl yellow dye solution. The results have been studied for the change in color for the application of dosimeter. The solution samples introduced at different doses from 0 to 30 kGy by exposing electron beam radiation using electron beam radiation source. The color changes from yellow to red for solution containing di-methyl yellow dye have been observed after electron beam irradiation and confirmed using visual changing in color. Also the change in absorption band by UV–vis spectrophotometer shows an increase in the absorption with an increase in the doses. This study show that considered solution to be used as a routine dosimeter.
کلیدواژه ها