سنتز سونوشیمیایی ماده مؤثره HEDP به عنوان عامل استخوان­خواه جهت تهیه رادیوداروهای تشخیصی و درمانی در پزشکی هسته­ای

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1دانشگاه
2هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در این تحقیق، بیس‌فسفونات اتیدرونات (HEDP) به عنوان یک عامل استخوان‌خواه که در تهیه رادیوداروهای مورد استفاده در پزشکی هسته‌ای با اهداف درمانی و تشخیصی و همچنین درمان متاستازهای استخوانی نقش قابل توجهی دارد، تهیه، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. راندمان واکنش تهیه این ماده با استفاده از روش معمول در حدود 68% تعیین گردید، که جهت بهبود راندمان واکنش و همچنین بهینه‌سازی شرایط انجام واکنش از جمله زمان و کاهش واکنش‌های جانبی که در اثر مدت زمان طولانی انجام واکنش است، سنتز این ترکیب با استفاده از امواج اولتراسونیک و در شرایط مختلف شامل زمان و همچنین قدرت دستگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت که طبق نتایج بدست آمده در شرایط بهینه (زمان 40 دقیقه، دمای C˚ 75 و قدرت 40 وات) راندمان واکنش تا میزان 89% بهبود پیدا کرد. بنابراین روش سونوشیمیایی به عنوان یک روش نوین و بهینه برای سنتز این ماده موثره پیشنهاد می‌گردد.
کلیدواژه ها