بررسی اثر دما و غلظت نیتریک اسید بر نرخ تبخیر پسماند شبیه سازی شده HLLW

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی شریف
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای-گروه تبدیل شیمیایی و ساخت سوخت
چکیده
جهت تثبیت پسماند‌های HLLW در شیشه نیاز است که عناصر به فرم اکسیدی خود باشند. لذا ضروری است پسماند تبخیر شده و به فرم جامد در آید تا در ادامه داخل کوره کلسیناسیون عناصر به فرم اکسیدی تبدیل شوند. پس یکی از چالش‌های تثبیت، بهینه‌سازی شرایط تبخیر است. در این پژوهش با استفاده از اندازه گیری‌های آزمایشگاهی اثر دما (°C 110 تا 180) و غلظت نیتریک‌اسید (mol/L 5/0 تا 4) به عنوان دو پارامتر فرایندی مهم بر تبخیر پسماند‌ مایع شبیه‌سازی‌شده (HLLW) بررسی شد. نتایج نشان داد نرخ تبخیر به دما وابسته است و با افزایش دما تبخیر بهتر و زمان تبخیر کاهش می‌یابد و تغییر غلظت نیتریک‌اسید تاثیر کمی بر روند تبخیر پسماند شبیه‌سازی‌شده HLLW دارد. منحنی‌های جرم-زمان نشان دادند که روند تبخیر محلول پسماند شبیه‌سازی‌شده HLLW شامل دو ناحیه تبخیر محلول و خشک‌شدن ماده خمیری شکل است که بیشترین مقدار نرخ تبخیر در ناحیه تبخیر محلول اتفاق می‌افتد. همچنین نرخ تبخیر در شروع فرایندکه افزایش دما چشمگیر است بیشترین مقدار است و ثابت گردید، تغییرات دما اثر به مراتب بیشتری نسبت به غلظت نیتریک اسید دارد.
کلیدواژه ها