بررسی عملکرد افزودنی­های شکر و آزودی کربن آمید بر فرایند تبخیر و کلسیناسیون پسماند مایع سطح بالای شبیه سازی­شده جهت تثبیت در شیشه

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
1دانشگاه صنعتی شریف
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای-گروه تبدیل شیمیایی و ساخت سوخت
چکیده
جهت تثبیت پسماند‌های HLLW در شیشه نیاز است در ابتدا فرایند کلسیناسیون عناصر انجام گیرد. در پژوهش حاضر، اثر افزودن شکر و آزودی‌کربن‌آمید بر شرایط تبخیر و کلسیناسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن آزودی‌کربن‌آمید موجب کاهش زمان تبخیر شده و نرخ انتقال جرم افزایش می‌یابد. با افزودن آزودی‌کربن‌آمید 10 و 20درصد، درصد نرخ تغییرات جرم در زمان‌های ابتدایی به ترتیب 15 و 40 درصد افزایش یافت. افزودن شکر باعث تفاوت زیادی در نرخ تغییرات جرم در زمان‌های ابتدایی نشده اما زمان کلی تبخیر کاهش یافت و خواص فیزیکی محصول را بهبود داد.
آزمایش‌ها نشان داد که کلسیناسیون محلول شبیه‌سازی‌شده HLLW، در دمای 650 درجه‌سانتی‌گراد اتفاق می‌افتد و دماهای بالاتر از آن موجب تصعید عناصر می‌شود. افزودن آزودی‌کربن‌آمید از افزودن شکر، تاثیر بیشتری داشته و اضافه کردن آن تا 20 درصد موجب تجزیه حرارتی بالای 86 درصد شد. نتایج این پژوهش نشان داد؛ افزودن افزودنی‌ها موجب بهبود زمان تبخیر و شرایط کلسیناسیون محلول شبیه‌سازی‌شده HLLW می‌شود.
کلیدواژه ها