بهینه سازی آبشار Q برای ایزوتوپ­های پایدار تنگستن با الگوریتم نیوتون-رافسون

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای،پژوهشکده چرخه سوخت،گروه جداسازی ایزوتوپی
چکیده
آبشار مدل Q برای ارزیابی سریع پارامترهای آبشار‌ و بهینه کردن آن‌ها در جداسازی ایزوتوپ‌ها مطرح شده است. محاسبه طراحی چنین آبشارهای جداسازی برای مقادیر معین غلظت برای یک جزء هدف در محصول و جریان‌ پسماند شامل یافتن تعداد مراحل در بخش‌های غنی‌سازی و تهی سازی، توزیع جریان در مراحل آبشار و همچنین تعیین مقادیر محصول یا جریان پسماند می‌باشد. در این مطالعه، هدف جداسازی ایزوتوپ‌های تنگستن با استفاده از آبشار Q می‌باشد. مقدار بهینه پارامتر M* ، در یک آبشار Q برای مقادیر مشخص از یک ایزوتوپ هدف در جریان محصول و پسماند محاسبه شد. با توجه به ماهیت غیر خطی بودن معادلات حاکم، الگوریتم حل نیوتن-رافسون برای این بهینه‌سازی پیشنهاد شد. الگوریتم ارائه شده، همگرایی زیادی در نتایج بدست داد. نتایج مدل نشان می‌دهد با افزایش غلظت جزء هدف تنگستن-182 در جریان محصول و جزء هدف تنگستن-184 در جریان پسماند، به ترتیب پارامتر M^* کاهش و افزایش می‌یابد. این در حالی است که تعداد کل مراحل تهی سازی و غنی سازی با افزایش غلظت جزء هدف در جریان محصول و پسماند، افزایش می‌یابد.
کلیدواژه ها