ارزیابی تحلیلی توزیع دز عمقی باریکه پروتون درمانی در محیط همگن

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
چکیده
پرتودرمانی یکی از روش‌های مفید در درمان سرطان است که نقش بسیار پررنگی را در این زمینه ایفا می‌کند. با گسترش تکنیک پرتودرمانی به‌عنوان یک درمان مکمل برای درمان سرطان، روش‌های زیادی تاکنون معرفی شده‌اند. یکی از جدیدترین روش‌هایی که اخیرا معرفی شده‌است، استفاده از تکنیک هادرون تراپی با استفاده از باریکه پروتون می باشد. اولین قدم تعیین توزیع دزعمقی مربوط به باریکه پروتون می‌باشد که نیازمند ابزار و تجهیزات مدرن در مراکز پرتودرمانی می‌باشد که بتوان خصوصیات دزیمتری باریکه پروتون مانند منحنی براگ را بدست آورد. در صورت فقدان این ابزار باید به دنبال راه‌کار جایگزین بود. یکی از روش های مناسبی که در این راستا می توان استفاده کرد، تعیین توزیع دز عمقی (منحنی براگ) باریکه پروتون با رویکرد تحلیلی می باشد. تاکنون تمام محاسبات انجام شده برای تعیین تحلیلی توزیع دز عمقی باریکه پروتون تنها در داخل محیط آب صورت پذیرفته است. درحالی که باریکه پروتون می تواند در حین نفوذ در بدن، بافت های دیگر مانند استخوان و ماهیچه را تجربه کند. بنابراین برای تعیین تحلیلی منحنی براگ، باید پارامترهای مربوطه در این محیط ها را بدست آورد. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تحلیلی توزیع دزعمقی مربوط به باریکه پروتون در محیط های استخوان و ماهیچه و پارامترهای حاکم بر این روابط می‌باشد. برای این کار با استفاده از رابطه دز معرفی‌شده و به کمک زبان برنامه نویسی فورترن، توزیع دز عمقی در محیط همگن محاسبه گردید و نتایج حاصل از ارزیابی تحلیلی از طریق شبیه‌سازی با ابزار اختصاصی GEANT4 مقایسه و اعتبارسنجی شد.
کلیدواژه ها