ارزیابی میزان پرتوزایی آلفا و بتای کل در آب­های بسته بندی شده با استفاده از شمارنده سنتیلاسیون مایع

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه پژوهشی جداسازی ایزوتوپی، پژوهشکده چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران-ایران
چکیده
بررسی کیفیت آب های بسته بندی شده از نظر پرتوزایی با توجه به توصیه‌ های سازمان بهداشت جهانی و گرایش روز افزون مردم به‌ مصرف آب های بسته بندی شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این تحقیق اندازه گیری میزان پرتوزایی آلفا و بتای کل تعدادی از آب های بطری شده با نام‌های تجاری مختلف و مقایسه آن ها با حد مجاز و استانداردهای بین‌المللی می باشد. ده نمونه آب بسته بندی شده با نام های تجاری مختلف توسط دستگاه شمارنده سنتیلاسیون مایع مدل Quantulus 1220 مورد آنالیز و شمارش قرار گرفت. نتایج، پرتوزایی mBq/l 44-29 را برای آلفای کل و mBq/l 61-48 را برای بتای کل نشان می داد. با توجه به دستورالعمل استاندارد ملی ایران برای کنترل خطرات رادیولوژیکی در آب غلظت آلفای کل از بالاترین حد پیشنهاد شده یعنی Bq/l 5/0 کمتر و همچنین غلظت بتای کل کمتر از مقدار پیشنهادی Bq/l 1 برای بتا هستند.
کلیدواژه ها