مطالعه تجربی اثر جهت­گیری بلوری در خواص آلیاژ غلاف سوخت Zr-Nb فورج گرم آزاد چند جهته

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در این تحقیق به بررسی تغییرات ریزساختار در جهات مختلف پس از عملیات فورج آزاد چند جهته پرداخته شد. بدین منظور در ابتدا شمش زیرکونیم حاوی 1 درصد نیوبیوم تحت عملیات هموژن سازی قرار گرفت و در هوا سرد شد. در ادامه شمش پس از پیش‌گرم به صورت فرآیند فورج آزاد چند جهته هم‌دما فورج شد. ریزساختار نمونه ریخته گری شده و فورج شده توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات فازی نیز توسط آنالیز پراش پرتو ایکس مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تغییرات سختی نمونه‌ها توسط روش ویکرز در جهات مختلف تحلیل شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که بعد از فورج، ریزساختار شامل دامنه وسیعی از دانه‌های آلفا کروی و کشیده شده در جهت فورج است. در جهت‌های 30 و 60 درجه نرخ کرنش بالای ایجاد شده در حین فورج سبب جوانه‌زنی دانه‌های آلفا ریز جدید ثانویه و دانه‌های آلفا کشیده شده در جهت فورج شد. نتایج سختی سنجی نشان داد که بیشترین سختی مربوط به زاویه صفر درجه در جهت فورج و به علت کسرحجمی بالای فاز آلفا و نیز مورفولوژی آن و ریزدانگی ناشی از فرآیند فورج است.
کلیدواژه ها