تقریب نیمه کلاسیک برای بررسی گذار فازی- شکلی در هسته­هایی با عدد جرمی فرد:تست اعتبار آن در منطقه گذار

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در این مقاله، رفتار هسته‌ها با عدد جرمی فرد در منطقه گذار ارتعاشی به چرخنده گامای ناپایدار با استفاده از تقریب نیمه کلاسیکی بررسی شد. سطوح انرژی در این هسته‌ها با استفاده از فرمالیسم حالات همدوس محاسبه و نحوه تغییرات سطوح انرژی برحسب پارامتر تغییر شکل β مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پارامتر نظم کلاسیک که مناسب برای تعیین نوع گذار فازی شکلی است برای هسته‌های زوج-زوج و فرد محاسبه شد. نقش تک فرمیون با ممنتوم زاویه‌ای و در نقطه بحرانی گذار فازی شکلی از حد ارتعاشی به چرخنده گامای ناپایدار در سیستم بوزونی با استفاده از تقریب نیمه کلاسیکی مورد بررسی قرار گرفت. . تحلیل‌های کلاسیک تغییر در سیستم با انتقال نقطه بحرانی را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که تک فرمیون بعنوان یک کاتالیزور، باعث شیفت موقعیت نقطه بحرانی می‌گردد. یک تحلیل نیمه کلاسیکی از گذار فاز کوانتومی در سیستمی از بوزونها و تک فرمیون ارائه شد. سطوح انرژی با استفاده از تقریب نیمه کلاسیکی و فرمالیسم حالت همدوس محاسبه و برحسب پارامتر تغییر شکل رسم شد. نتایج نشان داد که ویژگیهای شناخته شده در هسته های زوج-زوج در هسته‌های فرد نیز وجود دارد. همچنین جفت شدگی فرمیون به سیستم بوزونی ماهیت گذار را تغییر نداده و تنها موقعیت نقطه بحرانی را شیفت می‌دهد. مطالعه ما اهمیت استفاده از تقریب نیمه کلاسیکی در هسته‌های فرد را به عنوان نشانه‌های لازم برای توصیف وقوع گذار فازی شکلی و تعیین موقعیت دقیق نقطه بحرانی تأیید می‌کند..
کلیدواژه ها