طراحی، ساخت و مشخصه یابی لایه نازک تیتانیوم قابل کاربرد در هدف دوتریومی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در این مقاله، لایه نازک تیتانیوم قابل کاربرد در هدف دوتریومی، به منظور تولید شار نوترونی با استفاده از شتابدهنده الکتروستاتیک، طراحی و ساخته شد. هدف متشکل از لایه و زیرلایه می‌باشد. با توجه به ویژگی‌های رسانایی حرارتی بالا، اقتصادی بودن و دسترسی آسان، مس به عنوان زیرلایه انتخاب شد. ضخامت کلی زیرلایه مسی mm 2 تعیین شد و با توجه به ابعاد نگهدارنده هدف، قطر پولک mm5/31 درنظر گرفته شد. همچنین، به دلیل بازده نوترونی بالاتر، لایه از جنس تیتانیوم انتخاب شد. برای جلوگیری از انحراف جزئی مرکز باریکه دوترونی از مرکز هدف، قطر لایه تیتانیوم mm25 انتخاب شد. علاوه بر این، با استفاده از نرم‌افزار سریم ضخامت مناسب برای لایه محاسبه شد. همچنین، از روش جرمی به منظور تعیین ضخامت لایه استفاده شدکه ضخامت لایه انباشت شده 97/1میکرون بدست آمد. پس از طراحی و ساخت هدف، طیف سنجی پراش پرتو ایکس جهت بلورنگاری نمونه ساخته شده و زیرلایه به‎کار برده شد.
کلیدواژه ها