بهینه سازی پارامترهای فرآیندی استخراج اورانیوم از محلول کلریدی به روش استخراج حلالی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در حال حاضر، اورانیوم مهمترین سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای می‌باشد. فرآیند استخراج و خالص‌سازی اورانیوم یکی از فرآیندهای اصلی و حائز اهمیت در چرخه سوخت اورانیومی می‌باشد. برای خالص‌سازی اورانیوم روش‌های متعددی وجود دارد که یکی از مهمترین و صنعتی‌ترین روش‌ها، روش استخراج با حلال می‌باشد. در این تحقیق، فرآیند استخراج حلالی اورانیوم در مقیاس آزمایشگاهی با استخراج‌کننده‌های مختلف در جهت بهینه‌سازی پارامترهای فرآیندی موثر بر استخراج اورانیوم از محلول کلریدی انجام شد. پارامترهای فرآیندی موثر بر استخراج اورانیوم شامل نوع استخراج‌کننده (اسیدی، بازی و خنثی)، غلظت استخراج‌کننده (M 2/0-01/0)، pH فاز آبی (4-5/0)، زمان تعادل (min 5-60)، نسبت فاز آلی به آبی (4-1/0) و دما (⁰C 5-55) به روش تک متغیره مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج تجربی، استخراج‌کننده دی(2-اتیل هگزیل) فسفریک اسید با غلظت M 05/0، pH فاز آبی برابر با 5/1، زمان تماس min 60، نسبت فازی برابر با 1 و دمای ⁰C 55 بعنوان شرایط بهینه انتخاب شد.
کلیدواژه ها