تحلیل اگزرژی تلفات انرژی در نیروگاه اتمی بوشهر

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
نیروگاه اتمی بوشهر، یک نیروگاه هسته ای آب سبک با دو مدار یک مدار فشار بالا و یک مدار فشار پایین با توان الکتریکی 1024مگاوات در واحد یک است.حرارت در قلب راکتور توسط واکنش های هسته ای شکاف تولید و با کمک پمپ مدار اول از راکتور به مولد بخار انتقال می یابد .در این پژوهش تمامی بخش های و تجهیزات موجود در نیروگاه اتمی بوشهر را مورد تحلیل اگزرژی قرار داده ایم و میزان بازگشت ناپذیری ها و افت اگزرژی درتـک تـک اجزاء سیکل محاسبه و درصـد اتلافـات اگـزرژی در اجـزاء مختلف سیکل نسبت به افت اگـزرژی کـل محاسـبه گردیـده است . همچنین نسبت این اتلافات بـه کـل اگـزرژی ورودی سنجیده شده است . در این تحلیل نشان داده شـده اسـت کـه بیشترین موارد بازگشت ناپذیری به ترتیب در راکتور ، توربین ها ، مولد بخار و پیش گرمکن ها بوقـوع مـی پیونـدد . در پایـان راه کارهایی به منظور افزایش راندمان حرارتی نیروگاه اتمی بوشهر و کاهش تلفات ارائه گردیده است .
کلیدواژه ها