بررسی مشکلات موجود در توسعه فناوری غنی سازی اورانیوم

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
کشورهای دارنده فناوری غنی‌سازی اورانیوم برای توسعه این فناوری با مشکلات زیادی مواجه بوده‌اند. در این پژوهش مشکلات توسعه فناوری غنی‌سازی اورانیوم مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس آن سطح بلوغ فناوری (TRL) نیز برآورد شده است. داده های بدست آمده بر اساس دو شاخص «حیطه دانش» و «تجربه و تخصص»، در سه موضوع مشکل فنی و کیفی، حادثه طبیعی و خرابکاری صنعتی به ترتیب برای سه کشور ژاپن، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر نشان داد توجه و دقت کافی به مراحل سطح بلوغ فناوری (TRL) از بعد فنی و کیفی و اتخاذ تدابیر لازم جهت مقابله با حوادث طبیعی و انسان ساخت از اهمیت ویژه‌ای در صنعت غنی‌سازی برخوردار است. همچنین در یک نگاه کلان، عزم مسئولین مربوطه در خوداتکایی در حوزه غنی‌سازی را می‌توان پیشران اصلی جهت غلبه بر مشکلات موجود در توسعه فناوری غنی‌سازی اورانیوم برشمرد.
کلیدواژه ها