تهیه نقشه دز محوری و شعاعی سیستم تابش­دهی گامای پرتابل SVHI-Co-60-T

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه هسته ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
سیستم‌های تابش‌دهی گاما می‌توانند کاربرد وسیعی در زمینه تحقیقات بیولوژیکی و شیمیایی و استریل محصولات کشاورزی و غذایی و وسایل پزشکی و... داشته باشند. نقشه دز این سیستم‌ها باید با دقت تهیه شود تا پارامترهای عملیاتی آن‌ها مانند یکنواختی دز، بازده استفاده از چشمه و موقعیت‌های حداکثر و حداقل دز تعیین شود. در این مقاله برای شبیه‌سازی محفظه تابش سیستم تابش‌دهی گامای پرتابل SVHI-Co-60-T و تهیه نقشه دز آن از کد MCNPX استفاده شده است. همچنین اندازه‌گیری دز با استفاده از دزیمترهای Clear نیز برای اعتبارسنجی محاسبات انجام شد. نتایج کد MCNPX تطابق بسیار خوبی با نتایج اندازه‌گیری تجربی داشته‌اند و میانگین خطا 4‌% می باشد. تطابق خوب بین نتایج حاصل از شبیه‌سازی و نتایج دزیمتری تجربی نشان می‌دهد که کد مونت‌کارلو MCNPX می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر در تهیه نقشه دز و بررسی یکنواختی دز درون محفظه تابش‌ سیستم‌های تابش‌دهی گاما باشد. درون محفظه تابش‌دهی این سیستم بیشینه آهنگ دز برابر kGy/h 65/7 و نسبت یکنواختی دز برابر 4/1 می باشد.
کلیدواژه ها